Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Upozornění na zákaz plošného vypalování trávy

Upozornění na zákaz plošného vypalování trávyZákony plošné vypalování porostů zakazují
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:

 • Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje.

 • Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.

  Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

  Pravidla pro pálení biologického materiálu:

 • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,

 • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 

 • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),

 • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,

 • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,

 • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,

 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

 • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,

 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

  Aktuální zprávy o pálení a vypalování z HZS krajů:
  http://www.hzscr.cz/clanek/jarni-pozary-travy.aspx
  http://www.hzscr.cz/clanek/neohlasene-paleni-ztezuje-hasicum-praci-vyuzijte-k-oznameni-internetovou-aplikaci.aspx