Vyhlášení konkursu na obsazení místa ředitele/ředitelky Mateřské školy v Mouchnicích

18.04.2016 15:25

K O N K U R S

 

 

  • Starosta obce Mouchnice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

 


Mateřské školy – příspěvkové organizace

Mouchnice, okres Hodonín


                                                                                  


Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti,

 

K přihlášce přiložte:

 

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),

  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

  3. strukturovaný profesní životopis,

  4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,

  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

  6. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),

  7. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),

  8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

  

 Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 9. 2016


Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do :  30. května 2016

na adresu: Obec Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33 Nesovice


Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
starostka tel. 603 993 541