Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy v Mouchnicích

07.09.2016 15:38
K O N K U R S
  
 
Starosta obce Mouchnice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
 
 
Mateřské školy – příspěvkové organizace
Mouchnice, okres Hodonín
 
                                                                                  
 
Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti,
 
K přihlášce přiložte:
 
  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  • strukturovaný profesní životopis,
  • písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
  • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
  • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
  
 Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 2. 1. 2017
 
Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.
 
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do :  31. října 2016 
na adresu: Obec Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33  Nesovice
 
 
 
 

 

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
starostka tel. 603 993 541