Obecní úřad

 

Poskytování informací (z.č.106/1999Sb.)

 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace :

P o v i n n ý s u b j e k t - Obec Mouchnice má povinnost poskytovat podle výše uvedeného zákona informace vztahující se k jeho působnosti.

Z v e ř e j n ě n o u i n f o r m a c í pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, vydána tiskem, zveřejněna na úřední tabuli nebo na jiném, veřejně přístupném místě. Rovněž může být poskytnuta nahlédnutím nebo předáním na podatelně OÚ.

D o p r o v o d n o u i n f o r m a c í je informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (např. údaj o její existenci, původu, důvodu odepření, dobu po kterou odepření trvá atd.)

Ž a d a t e l e m pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Ž á d o s t o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně,a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo ji žadatel nepokládá za dostačující, je třeba ji podat písemně. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace se považuje za nové podání žádosti.

P o d á n í ž á d o s t i
Žádost lze podat přímo na podatelně OÚ.

Písemně zaslat na adresu :
Obec Mouchnice, Mouchnice 7, Nesovice PSČ 683 33
Telefonicky na č. tel.: 517 367 428

Ž á d o s t je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Z podání musí být zřejmé, k t e r é m u povinnému subjektu je určeno a k d o jej činí.

U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
Povinný subjekt posoudí obsah žádosti.
Odložení žádosti, protože se nevztahuje k působnosti povinného subjektu, musí být sdělena žadateli do 3 dnů.
Požadovanou informaci poskytne nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti.
Nejpozději do 7 dnů odkáže povinný subjekt žadatele na zveřejněnou informaci.
V případě, že je žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé jaká informace je požadována, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti k upřesnění. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů o 10 dnů prodloužit, ale žadatel musí být o prodloužení lhůty i jeho důvodech vždy prokazatelně, před uplynutím lhůty, informován.
Pokud povinný subjekt žádosti,byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě do 15 dnů od přijetí žádosti rozhodnutí,s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele (postupuje se dle zák.č.71/1967 Sb.,o správním řízení / správní řád/).
Jestliže povinný subjekt ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí lze podat u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat do 15 dnů od dne doručení.
Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje Krajský úřad v Brně, ve lhůtě pro vyřízení odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvl. zákona (zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád).

Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádostí (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví starosta obce.

Sazebník zahrnuje :
mzdové náklady - 60.- za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace
materiálové náklady - 2.- Kč za stránku fotokopie
doručovací náklady - hodnota poštovného dle plat. ceníku

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady 200.- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.

Poznámka : Lhůty pro poskytnutí informací a prodloužení lhůty,uvedené výše, se podle § 20 odst.3 zákona 106/1999 Sb.,prodlužují v prvních 12 měsících od účinnosti tohoto zákona na dvojnásobek, a dalších 12 měsíců se prodlužují o polovinu.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/