Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady v obci

Odpady v obci

Sběrné místo  - provozní doba vždy v sobotu 10 -12 hod.

V období od listopadu do března otevře obsluha sběrné místo na základě domluvy, zpravidla v sobotu od 10 do 12 hod.

Poplatky vyplývající z obecně závazné vyhlášky

poplatek za občana s trvalým pobytem v obci: 750 Kč/rok

poplatek za nemovitost bez trvale přihlášené osoby: 750 Kč/rok

Svoz domovního dále netříditelného odpadu uloženého v popelnicích probíhá 1x za 14 dní.

 

Třídění odpadu

K uložení vytříděného odpadu slouží kontejnery na několika místech v obci. 

 •          sběrné nádoby u č.p. 43: papír, plast, sklo
 •     místo pro uložení bioodpadu je označeno v části "Klence"-sem patří drobný bioodpad a v části "Podhůrčí - u mlýna"- sem patří bioodpad určený ke štěpkování
 • sběrné nádoby u č.p. 70: papír, plast
 •         sběrné nádoby u č.p. 101: papír, plast, sklo
 •        sběrné nádoby u č.p. 111: papír
 •          sběrné nádoby u č.p. 7: plast
 •          velkoobjemový kontejner na kovy je umístěn na sběrném místě obce Mouchnice p.č.58
 •          jedlé tuky a oleje – sběrná nádoba je umístěna na obecním úřadě č. p. 7.
 •       textil - sběrná nádoba je umístěna u č.p. 101

Čím více odpadu občané vytřídí, tím nižší budou náklady na uložení zbývajícího odpadu na skládce. Obec získává odměny za množství vytříděného odpadu. 

V roce 2021 se pro účely stanovení ceny za uložení odpadu na skládce sleduje limit 200 kg odpadu na občana. V roce 2022 se limit snižuje na 190 kg a dále každý rok o dalších 10 kg. Po překročení této hranice se zvyšuje cena za uložení odpadu. V roce 2021 činí cena za uložení 1t dále netříditelného odpadu na skládku 800 Kč, v roce 2022 již 900 Kč, v roce 2023 1000 Kč, v roce 2024 1250 Kč a dále se bude zvyšovat.  Toto do budoucna znamená předpoklad zvýšení poplatku vybíraného od občanů. Jediným řešením je důsledné třídění a předcházení vzniku odpadu.

Na sběrném místě za společenským domem je možno uložit velkoobjemový odpad do kontejneru. Náklady na odvoz velkoobjemového kontejneru se odvíjí také od toho jak je odpad v kontejneru uložen. Pokud občané velké kusy nábytku / sedací soupravy, skříně,židle / rozbijí na menší kusy, pro lepší skladnost v kontejneru, nebudeme pak vyvážet "vzduch".

Dále je zde možno uložit železo, a v rámci zpětného odběru elektrospotřebiče a baterie, na které Vám může být vystaveno potvrzení o odběru.

Sběrné místo v Mouchnicích není místem zpětného odběru pneumatik. Nejbližší místo zpětného odběru je sběrný dvůr Technických služeb v Koryčanech. Pneumatiky nepoškozené a bez disků jsou odebírány zdarma.

Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje Respono a.s. - termín je předem zveřejněn.

Na obecním úřadě odebíráme použité potravinářské tuky a olej.

leták oleje.pdf

U společenského domu je přistaven kontejner na textil. Je zde možno odložit textil jak dále použitelný, tak i ten dále nevyužitelný, tedy odpadní.

Likvidace bioodpadu je zajištěna domácím kompostováním. Pokud občan o kompostér neprojevil zájem, má možnost uložit biodpad na vyhrazené místo do "Klenců". Materiál, který je vhodný ke štěpkování, uložte prosím na začátku "Podhůrčí". Prosíme o neznečišťování materiálu, který je určen ke štěpkování.

Stavební suť na sběrném místě z technických důvodů nepřebíráme, je nutné ho odvézt do sběrného dvora Respono a.s. do Bučovic nebo do Kozlan.

Důrazně varujeme před ukládáním na cizí parcely, neboť každé takovéto uložení odpadu je považováno za černou skládku, pod pokutou 50.000 Kč. 

Za černou skládku je považováno i uložení odpadu např. před branou sběrného místa...

Pokud si nevíte rady kam který odpad uložit, obraťte se na obecní úřad, rádi Vám pomůžeme a společně se zasloužíme o to, že bude v Mouchnicích čisto.

Pokud se chcete zbavit věcí, které jsou ještě funkční, zkuste je nejdříve nabídnout někomu dalšímu. Dost často se stává, že v kontejneru zbytečně končí věci, které by ještě mohly dále sloužit. 

 Víte, že…..

 • pokud nemáte možnost odvézt bioodpad na určené místo na „Podhůrčí“ a do „Klenců“, můžete se domluvit se zaměstnanci obce a požádat je o odvoz – drobný bioodpad nachystat do pevného pytle, větve na hromadu

 • na sběrné místo za společenským domem patří pouze odpad z domácnosti, ne z podnikatelské činnosti

 • pokud odvezete odpad na skládku Respono a.s. do Kozlan, popř. do některého ze sběrných dvorů Respono a.s., bude uložen na základě předložení dokladu o trvalém pobytu nebo vlastnictví nemovitosti v Mouchnicích zdarma

 • odložení odpadu mimo místa k tomu určená – např. před bránu sběrného místa, je považováno za černou skládku, minimálně je to bezohlednost – na všem se dá domluvit, i na otevření dvora mimo provozní dobu

 • ke vstupu na sběrné místo slouží brána a jakýkoliv pohyb na sběrném místě bez vědomí starostky nebo zaměstnanců obce je nepřípustný – převeďme si to na situaci, kdyby vám někdo bez vašeho vědomí chodil na vaši oplocenou parcelu

 • štěpka, která je na Podhůrčí, je v přiměřeném množství po domluvě na obecním úřadě zdarma k odběru

 • pokud máte větší množství bioodpadu ke štěpkování a bude uložen na přístupném místě, je možno se domluvit na zpracování na místě

 • drobný bioodpad a piliny se ukládají zásadně na určené místo „Klence“ – v žádném případě nepatří k materiálu na štěpkování na začátku „Podhůrčí“

 • větve na štěpkování se ukládají zásadně na určené místo „Podhůrčí“

 • kartony je třeba do kontejneru na papír ukládat sešlapané – z důvodu úspory místa

 • plasty je třeba do kontejneru na plast ukládat sešlapané – z důvodu úspory místa

 • nábytek do kontejneru na velkoobjem je třeba ukládat rozložený – nechceme vyvážet „vzduch“, chceme aby se nám do kontejneru vešlo co nejvíce odpadu, doprava je nákladná

 • jedlé tuky a oleje můžete v pet lahvích uložit do nádoby na obecním úřadě

 • sběr železa a elektrospotřebičů provádí SDH Mouchnice, jinak můžete železo a elektrospotřebiče uložit na sběrném místě – prostředky získané odevzdáním slouží k podpoře činnosti SDH

 • zpravidla 1x ročně se obec připojí ke sbírce pro charitu Broumov a občané mají možnost darovat dále použitelný textil, domácí potřeby, hračky, knihy atd.
 • obec se při pořádání akcí snaží předcházet množství plastového odpadu - používá omyvatelné kelímky a papírové nádobí 
 • vývoz popelnic probíhá 1 x za 14 dní v lichém týdnu

 • občané naší obce vytřídili za rok 2021 celkem 21,794 t odpadu – plast,papír,sklo, obec díky tomu obdržela do rozpočtu od EKO-KOM částku 82.664,50

 • občané naší obce vytřídili za rok 2022 celkem 21,030 t odpadu- plast, papír,sklo obec díky tomu obdržela do rozpočtu od EKO-KOM částku 83.976,50
 • občané naší obce uložili do popelnic a velkoobjemového kontejneru za rok 2021 celkem 63,786 t odpadu

 • občané naší obce uložili do popelnic a velkoobjemového kontejneru za rok 2022 celkem 74,109 t odpadu
 • v roce 2021 předali občané k likvidaci 3 t pneumatik

 • v roce 2022 předali občané k likvidaci pneumatiky, které byly odvezeny až v roce 2023, přesnou hmotnost zatím neznáme
 • v roce 2021 předali občané k likvidaci 0,78 t nebezpečného odpadu

 • v roce 2022 předali občané k likvidaci 0,963 t nebezpečného odpadu
 • v roce 2021 předali občané k likvidaci nebo dalšímu použití 1,443 t textilu

 • v roce 2022 předali občané k likvidaci nebo dalšímu použití 1,464 t textilu
 • v roce 2021 předali občané k likvidaci 9,476 t bioodpadu - hnědé kontejnery

 • v roce 2022 předali občané k likvidaci 0 t bioodpadu
 • v roce 2021 připadá dle počtu trvale bydlících občanů 319 kg odpadu na občana

 • v roce 2022 připadá dle počtu trvale bydlících občanů 345 kg odpadu na občana
 • na poplatcích od občanů a majitelů nemovitostí v naší obci bylo v roce 2021 vybráno 193.700 Kč

 • na poplatcích od občanů a majitelů nemovitostí v naší obci bylo v roce 2022 vybráno 199.500 Kč
 • náklady na svoz a uložení odpadu z popelnic a velkoobjemového kontejneru činily v roce 2021 částku 197.750 Kč

 • náklady na svoz a uložení odpadu z popelnic a velkoobjemového kontejneru činily v roce 2022 částku 236.776 Kč
 • náklady na svoz a další využití tříděného odpadu – papír, sklo, plast činily v roce 2021 částku 93.708 Kč

 • náklady na svoz a další využití tříděného odpadu - papír, sklo, plast činily v roce 2022 částku 92.555 Kč
 • náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a pneumatik činily v roce 2021 částku 25.911 Kč

 • náklady na likvidaci nebezpečného odpadu činily v roce 2022 částku 12.116 Kč
 • roční poplatek za provoz kontejneru na textil je 1200 Kč
 • náklady obce na svoz, uložení nebo další využití odpadu činily za rok 2021: 3.164,86 Kč/t

 • náklady obce na svoz, uložení nebo další využití odpadu činily za rok 2022: 3.464,32 Kč/t

 

Děkujeme, že třídíte a ukládáte odpad tam kam patří.

 Enviromentální vyúčtování za třídění elektro 2023